Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych przez bibliotekę szkolną MSP 6 w Knurowie

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne przechowywane w bibliotece szkolnej i udostępniane uczniom oraz nauczycielom są własnością szkoły.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom oraz nauczycielom podręczniki (materiały edukacyjne).

3. Podręczniki dla uczniów na początku roku szkolnego otrzymuje wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu), rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

4. Przed zakończeniem roku szkolnego wychowawcy (nauczyciele przedmiotu) zobowiązani są zebrać od uczniów wypożyczone podręczniki, ułożyć je zgodnie z wcześniej otrzymaną listą i rozliczyć się z nich z bibliotekarzem szkolnym o określonym czasie.

5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu oddawania podręczników, zobowiązani są do oddania podręczników w ustalonym czasie.

6. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i oddaje najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

7. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością szkoły. ( Wypożyczone podręczniki powinny być przez ucznia (rodzica) obłożone okładką ochronną, którą można łatwo zdjąć nie niszcząc podręczników).

8. W wypożyczonych podręcznikach nie wolno dokonywać żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów.

9. Nie wolno zamalowywać umieszczonych na końcu podręcznika kodów kreskowych.

10. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub dokonać ewentualnej wymiany okładki.

11. Podręczniki zaopatrzone w płytę CD, mapę stanowią z nią integralną część i należy je zwrócić łącznie. (Zagubienie płyty CD, mapy skutkuje koniecznością odkupienia całego kompletu.)

12. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, bibliotekarz szkolny zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników ( klasy 2 i 3) lub ich odkupienia.

13. Rodzice podpisują oświadczenie, że zapoznali się z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych podręczników i będą się do nich stosowali.

14. . Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły dziecka i uregulować sprawę udostępnionych podręczników.

15. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem i koniecznością ich odkupienia.

16. Rodzic/prawny opiekun niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do wypożyczania podręczników szkolnych.
Kreator stron www - przetestuj!