FOTOZABAWY

Kółko fotograficzne 2012/2013

Uczestniczki FOTOZABAW:
Maja Mąkowska, Sandra Szczelina, Ola Panfiluk, Paulina Nowacka, Zosia Chołuj, Karolina Witkowska, Ola Baron i Magda Kaczorowska.

Najciekawsze zdjęcia dziewcząt można oglądać na stronie FOTOZABAW. Natomiast blogi poszczególnych osób umieszczone sa w kolumnie z prawej strony blogu.

Kodeks fotoblogera FOTOZABAW 


  • ·      Na fotobloga wrzucam wyłącznie zdjęcia, które sama zrobiłam. 
  • ·      Jeżeli podoba mi się jakieś zdjęcie to próbuję samodzielnie wykonać podobne. 
  • ·      Jeżeli nie potrafię zrobić podobnego zdjęcia do tego, które mi się bardzo podoba to podaję autora ściągniętego zdjęcia. 
  • ·      Nie zamieszczam zdjęć z obróbkami komputerowymi, staram się robić ciekawe zdjęcia,a nie je ulepszać. 
  • ·      Przeglądam fotoblogi członków FOTOZABAW i dodaję pozytywne komentarze do zdjęć, które mi się podobają. 
  • ·      Nie krytykuję zdjęć innych osób,które moim zdaniem mogłabym zrobić lepiej. 

Fotografujemy pojedyncze osoby

 (typowy portret). 

Porady 

 

1.  Pionowe ustawienie aparatu.                                              Podstawowym wymiarem osoby jest wysokość a nie szerokość. W przypadku takiego zdjęcia tło nie odgrywa roli. 

2.  Od ramion w górę.  

3.  Aparat na wysokość wzroku fotografowanej osoby – typowy portret. 

     Pozwala uzyskać naturalne proporcje. 

4.  Ostrość na oczy. 

5.  Proste tło. 

     Na portrecie najważniejsza jest twarz. 

6.  Uwaga na szczegóły. 

     Zadbaj o to, aby na fotografowaną twarz nie padał brzydki cień i nie wystawały niepotrzebne elementy. 

7.   Zrób więcej ujęć. 

     Bliższe, dalsze, z uśmiechem lub bez.Będzie z czego wybrać. 

O tym musisz wiedzieć.

Prawo autorskie (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
Wybrane paragrafy.
Rozdział 1.Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1.
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemysłowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym filmowe).

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.
Art. 2.

1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. 
4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.
5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Rozdział 2: Podmiot prawa autorskiego

Art. 8.
2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Art. 15.

Domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Rozdział 9: Ochrona autorskich praw majątkowych

Art. 79.
1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;4) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:

1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd; 
2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.
Rozdział 10: Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

Art. 81.
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Rozdział 14: Odpowiedzialność karna

Art. 115.
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Kreator stron www - przetestuj!